Om NFJE

Norsk forening for jus & EDB ble stiftet i 15. august 1980. Foreningen er et flerfaglig forum der medlemmene kan utveksle synspunkter, erfaringer, informasjon og kunnskaper om jus og informasjonsteknologi i vid forstand. Forenings interessefelt omfatter således alle rettslige sider ved utvikling, produksjon, salg og bruk av IT. Foreningens virke omfatter dessuten spørsmål knyttet til IT som verktøy for rettsanvendere.

Foreningen skal formidle informasjon og kunnskap innen dette fagområdet til sine medlemmer og til samfunnet for øvrig. Aktiviteten retter seg både mot yrkesutøvere, bl.a. i form av etterutdanningsvirksomhet, og mot studenter, for å vekke interesse for fagområdet.

Sist, men ikke minst, skal foreningen fremme sosial kontakt mellom medlemmene. Dette innebærer at foreningens arrangementer også er en arena for å treffe nye og gamle kjente. Foreningens arrangementer er således en utmerket arena for nettverking.

Styret i foreningen vil også understreke at man setter særlig stor pris på å se nye deltakere på foreningens arrangementer. Det er alltid hyggelig å se igjen gamle kjente, men det er minst like hyggelig å treffe nye! Med dette oppfordres DU til å ta kontakt med foreningen eller styrets medlemmer, enten på e-post, telefon eller ifm arrangementene.