Vedtekter

§ 1

Navn

Foreningens offisielle navn er Norsk forening for Jus og EDB.

§ 2

Målsetting

Foreningen er en uavhengig organisasjon. Den skal være et flerfaglig forum der medlemmene kan utveksle synspunkter, erfaringer, informasjon og kunnskaper om jus og informasjonsteknologi i vid forstand – herunder spørsmål knyttet til telekommunikasjon, EDB og teknologiens anvendelse som verktøy i juridisk arbeid.

Foreningen skal søke å formidle informasjon og kunnskap innen fagområdet til sine medlemmer og til samfunnet for øvrig. Aktiviteten skal rette seg mot yrkesutøvere, bl.a. i form av etterutdanningsvirksomhet, og mot studenter, for å vekke interesse for fagområdet. Foreningen skal videre søke å fremme sosial kontakt mellom medlemmene.
Foreningen kan samarbeide med akademiske miljøer, andre organisasjoner, offentlige institusjoner og bedrifter etter det som tjener foreningens formål.

§ 3

Medlemmer
Foreningen er åpen for personlige medlemmer, selskaper, stiftelser og andre institusjoner.

Kontingent
Årskontingent for personlige medlemmer og for andre fastsettes av Generalforsamlingen.
Et medlem som ikke har betalt årskontingenten før generalforsamlingen avholdes, kan av styret besluttes strøket som medlem.

§ 4

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste organ og består av samtlige medlemmer.

Møter
Generalforsamlingen skal ha ett ordinært møte i året. Møtet skal avholdes innen 15. juni, og innkallingen skal sendes ut senest 1 måned i forveien.

Ekstraordinært møte
Ekstraordinært møte i Generalforsamlingen innkalles når foreningens styre beslutter det, eller når minst 1/3 av foreningens medlemmer forlanger det.
Et ekstraordinært møte skal innkalles med minst 14 dagers varsel og kan kun behandle saker nevnt i innkallingen.

Referent
Referent for møtet velges av Generalforsamlingen.

Møteleder
Møteleder og varamann for kommende møte i Generalforsamlingen (ordinært eller ekstraordinært) velges av Generalforsamlingen.

Saker til behandling

Generalforsamlingen kan treffe vedtak i alle saker som ikke eksklusivt er lagt til andre organer eller personer i medhold av disse vedtektene.

Saksliste
Generalforsamlingens ordinære møte behandler:
rapporter fra Styret
årsmelding
regnskaps- og revisjonsberetning
arbeidsplan for foreningen
kontingent og budsjett
valg
endringer i vedtektene
andre saker

Protokoll
Det skal føres protokoll for Generalforsamlingens møter. Protokollen skal undertegnes av møteleder, referent samt en person som velges av Generalforsamlingen for inneværende møte.

Forslag
Forslag til saker som skal behandles av Generalforsamlingens ordinære møte må være Styret i hende senest 31. mars. Styret skal sende medlemmene varsel om denne fristen senest 15. mars. Alle medlemmer kan sende inn forslag som nevnt.

Innstilling, valgkomité
Alle saker til behandling på Generalforsamlingen skal legges fram for Styret til innstilling. Unntatt fra dette er forslag angående valg av medlemmer til Styret, der en valgkomité på 3 medlemmer innstiller for Generalforsamlingen. Valgkomitéen velges av Generalforsamlingen for perioden frem til neste ordinære Generalforsamling.

Vedtak
Vedtak i Generalforsamlingen fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Institusjonsmedlemmer har én stemme. Endringer i vedtektene må dog vedtas med minst 2/3 flertall.

§ 5

Styret
Generalforsamlingen skal hvert år velge et styre bestående av en leder og nestleder samt 8 personlige styremedlemmer. Generalforsamlingen kan vedta at den til enhver tid sittende formann av studentforeningen ved IRI har møte og forslagsrett. Styret er ulønnet.

Arbeidsoppgaver
Styret skal arbeide for å fremme foreningens formål, og skal spesielt:
utarbeide forslag til arbeidsplan
utarbeide årsregnskap og forslag til budsjett
utarbeide innstilling i saker som skal behandles av Generalforsamlingen
gjennomføre Generalforsamlingens vedtak
påse at foreningens vedtekter etterleves
administrativt stå for den daglige drift av foreningen

Møter
Styret holder møter etter behov. Lederen kan forlange møte. Alle avgjørelser tas med simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede, eller minst 4 medlemmer dersom lederen er til stede.

Protokoll
Styret skal føre protokoll for alle møter.

Utvalg
Styret kan oppnevne særskilte utvalg, råd m.v. til å utføre spesielle arbeidsoppgaver. Styrets ansvar overfor Generalforsamlingen endres ikke.

Sekretær
Styret kan anta lønnet sekretær.

§ 6

Revisor
Generalforsamlingen velger revisor. Revisjonsberetning og regnskap sendes medlemmene sammen med innkalling til Generalforsamlingen.